Privacyverklaring Osteopathie Leidsche Rijn

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-6-2018.

Via de site www.osteopathieleidscherijn.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Osteopathie Leidsche Rijn acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij mijn verwerking houd ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

  • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
  • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
    Osteopathie Leidsche Rijn is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamelen en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u in behandeling komt bij Osteopathie Leidsche Rijn, zullen persoonsgegevens van u verwerkt worden. Het gaat hierbij om naam, adres, geboortedatum, BSN, huisarts en/of behandelend arts. Daarnaast gaat het om relevante medische gegevens en gegevens vanuit het onderzoek van de osteopaat, welke alleen intern zullen worden gebruikt of met uitdrukkelijke toestemming kunnen worden gedeeld met andere zorgverleners in een daarvoor beschermde omgeving.

Contactformulier
Ik bied via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Ik publiceer uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden 
Relevante medische gegevens en gegevens vanuit het onderzoek van de osteopaat worden alleen intern gebruikt . Deze gegevens worden enkel met uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met andere zorgverleners, in een daarvoor beschermde omgeving.

Cookies
Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat ik de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die ik met uw toestemming gebruik, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door mij wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Osteopathie Leidsche Rijn
Jacomien Winkels
Puttershof 46, 3451 LK Vleuten
Telefoon 06 27 222 666
Email: info@osteopathieleidscherijn.nl